Objectiu: incentivar les empreses per impulsar la contractació i la creació d’ocupació de les persones més grans de 45 anys que es troben en situació d’atur, apartades del mercat laboral i amb dificultats per reincorporar-s’hi.

Acció subvencionable: els contractes de treball per una durada mínima de 6 mesos i una durada màxima de 12 mesos, tret de la contractació d’una persona discapacitada que podrà ser màxim de 18 mesos. La jornada laboral a subvencionar està entre el 50% i el 100%.

Persones i/o entitats beneficiàries: persones físiques o jurídiques i les comunitats de bens amb capacitat per contractar laboralment i amb un centre de treball a Catalunya.

Persones destinatàriesPersones en situació d’atur, de 45 anys o més,, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al SOC durant 6 mesos en els darrers 12 mesos i que no hagin prestat serveis a cap entitat mitjançant la modalitat de contractació de durada indefinida en els darrers 6 mesos.

Termini de presentació: de l’11 d’agost fina el 15 de novembre de 2018, ambdós inclosos.

Termini d’execució: Contractes subscrits des de l’11 d’agost de 2018 fins al 15 de novembre de 2018. El termini màxim d’execució serà fins el dia 14 de novembre de 2019, excepte si la persona contractada té una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% que serà fins al 14 de maig de 2020.

Desenvolupament de les accions subvencionables:

–  Les entitats sol·licitants de la subvenció són les encarregades de dur a terme la contractació, mitjançant contractes de treball que tinguin com a mínim 6 mesos de durada, una jornada igual o superior al 50% i el seu centre de treball a Catalunya

– La durada màxima subvencionable de cada contracte és de 12 mesos, tret que es tracti de la contractació d’una persona que tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% que podrà ser fins a 18 mesos

– Queden excloses les modalitats de contracte de treball en pràctiques i el contracte fix discontinu

– Nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària: màxim 5 i no pot superar el 50% de la plantilla de la persona física o jurídica beneficiària, excepte quan es tracti d’una persona física o jurídica que tingui fins a 1 persona contractada. En aquest supòsit, el nombre de contractes subvencionables serà, com a màxim, 1.

Quantia: és el resultat d’aplicar un mòdul econòmic mensual al nombre de mesos de durada prevista del contracte de treball, o un mòdul econòmic diari en cas d’incloure un període inferior a un mes.

Mòdul mensual = 858,55€

Mòdul diari = 28,22€

Mòduls establerts per una jornada de treball del 100% que s’aplicaran a la durada i jornada pactada en el contracte de treball.

Sol·licituds: Espai tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat (www.gencat.cat/ca/tramits) al tràmit: Foment de la incorporació de persones en situació d’atur més grans de 45 anys al mercat de treball

Procediment de concessió: concurrència no competitiva. El procediment de concessió de subvenció s’inicia l’endemà de la data de publicació de la convocatòria ordinària.

Més informació (convocatòria i bases reguladores) a http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/detall/article/Foment_contractacio_majors_45_anys-00001

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:
1. Memòria tècnica i econòmica del contracte de treball (Base 11.1.a). Obligatori.
2. Contracte de treball signat per les parts degudament comunicat a Contrat@ (Base 11.1.f). Obligatori.
3. Informe emès per l’Oficina de Treball on es verifica que la persona contractada compleix els requisits. (Base 11.1.h). Obligatori.
4. Documentació acreditativa de la representació amb què actua la persona signant (Base 11.1.b). Opcional.
5. En cas d’agrupacions de persones sense personalitat jurídica, document de nomenament de la persona representant o apoderada única de l’agrupació (Base 11.1.c). Opcional.
6. En cas de societats civils privades (SCP), còpia de l’escriptura pública o contracte de constitució (Base 11.1.d). Opcional.
7. Full de domiciliació bancària (Només s’ha d’aportar en cas de canvi de dades, si és el primer cop que se sol·licita un ajut al SOC o si han transcorregut més de 5 anys) (Base 11.1.e). Opcional.
8. En cas de persones amb discapacitat igual o superior al 33%, autorització per a la consulta del grau o certificat/document oficial on s’acrediti el reconeixement del grau de discapacitat (base 11.1.i). Opcional.
9. Documentació acreditativa de la prerrogativa especial negociada amb l’Administració a causa d’una pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial … (Base 11.4). Opcional