Signatura del Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despatxos de Catalunya 2019-2021

Les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de Catalunya formalitzen la signatura del Conveni Col·lectiu de major afectació en nombre d’empreses i persones treballadores a Catalunya.

Barcelona, 5 de desembre de 2019. El Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despatxos de Catalunya 2017-2018, va ser denunciat per les organitzacions sindicals el passat 30 de novembre de 2018, constituint-se formalment la Mesa Negociadora al desembre de 2018.

Després d’un procés negociador, en data 5 de desembre, les organitzacions empresarials Foment del Treball Nacional i PIMEC i les  organitzacions sindicals CCOO i UGT han signat el Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despatxos de Catalunya per als anys 2019-2021.

Foment, PIMEC, CCOO i UGT valoren especialment la rellevància d’aquest Conveni Col·lectiu que s’emmarca en els paràmetres i criteris de l’Acord Interprofessional de Catalunya, aportant estabilitat, certesa jurídica i pau social al seu àmbit d’aplicació. Es tracta del Conveni que engloba a més empreses i persones treballadores dins de la Negociació Col·lectiva a Catalunya, afectant a més de 50.000 empreses i més de 250.000 persones treballadores, de les quals un 70% són dones.

Els aspectes més rellevants del Conveni són:

Vigència: 2019-2021.

Increments salarials:

 • 2019: increment  d’un 2%, disposant les empreses de 3 mesos des de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya dels acords adoptats per a regularitzar, si s’escau, els possibles endarreriments.
 • 2020: increment de les taules salarials per aquest any d’un 2% respecte a les taules vigents a 31/12/2019.
 • 2021: increment de les taules salarials del 1,8% respecte a les taules vigents a 31/12/2020.
 • En aplicació de l’Acord Interprofessional de Catalunya: A partir de l’1 de gener de 2020 qualsevol persona treballadora afectada per aquest conveni no podrà percebre una quantitat anual inferior, calculada a temps complert, de 13.000€, ni inferior a 14.000 € a partir de l’1 de gener de 2021. S’exclouen per a aquest còmput els complements i/o plusos que estiguin contemplats en el present conveni col·lectiu (per exemple: nocturnitat, hores extres, pagaments per festius, plus d’idiomes, plus de disponibilitat, complement ad personam derivat de l’antiguitat, complement excategoría professional, dietes, quilometratge o d’altres previstos en el conveni).

Jubilació forçosa: s’incorpora una clàusula de jubilació forçosa pel fet de complir l’edat ordinària de jubilació, en els termes previstos a l’Estatut dels Treballadors.

Jornada: Reducció de 4 hores al 2020 i 4 més al 2021. Per tant, s’estableix una jornada màxima de 1.768 i 1.764 hores anuals respectivament.

Altres matèries:

 • Modificació de la clàusula d’ultraactivitat.
 • Eliminació de la categoria “titulats superiors d’entrada”.
 • Termini d’entrega d’uniformes i adaptació en cas de dona gestant.
 • Modificació en l’avançament i préstec.
 • Regulació del dret a la desconnexió digital.
 • Establiment dels criteris de rotació per a l’elecció de les vacances.
 • Equiparació del permís per matrimoni a les parelles de fet.
 • Gaudiment dels dies de permís per mort de familiar dintre dels 15 dies posteriors al fet causant o fins a la data d’alta en els casos dels permisos indicats a l’art.35.1.b).
 • Reserva del lloc de treball durant els primers 6 mesos de l’excedència voluntària.
 • Ampliació del període de prova per als contractes indefinits.
 • Incorporació de les pautes per elaborar el protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe.
 • Limitació de permanència al Grup7 nivell 2 per un període màxim de 18 mesos per a l’auxiliar de primera ocupació.
 • Incorporació de les mesures a adoptar per evitar i prevenir qualsevol discriminació per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, del col·lectiu LGTBI
 • Promoció de plans de gestió de la diversitat d’origen.
 • Equiparació del repòs domiciliari a l’ingrés hospitalari, derivats d’intervenció quirúrgica, mentre duri la baixa pel que fa al complement d’Incapacitat Temporal.
 • Clàusula per a la contractació i l’ocupació de qualitat, pel que fa als contractes temporals.
 • Regulació dels contractes en pràctiques, formació i aprenentatge.
 • Recomanació de priorització de la contractació de persones amb discapacitat per sobre de l’aplicació de mesures alternatives.
 • Modificacions en matèria de subcontractació.
 • Promoció de la formació contínua.

Millores tècniques i d’adaptació normativa. 

 • Suspensió del contracte de treball per naixement o cura de menor.
 • Permís per lactància.
 • Plans d’igualtat.