Us informem que s’ha publicat al BOE la Convocatòria de concessió de suport financer a la inversió industrial en el marc de la política pública de reindustrialització i reforç de la competitivitat industrial de préstecs Reindus 2018

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 31 de gener de 2019.

Beneficiaris: Empreses amb activitat industrial productiva.

 Tipus d’actuacions elegibles:

  1. a) Creació d’establiments industrials.
  2. b) Trasllat d’establiments industrials.
  3. c) Millora i/o modificació de línies productives existents prèviament.
  4. d) Implementació productiva de tecnologies de la “Indústria Connectada 4.0”.

Despeses elegibles:

  1. a) i b) Creació o trasllat d’establiments industrials:

– Obra Civil: inversions materials en urbanització i canalitzacions, amb exclusió expressa de terrenys.

– Edificació: inversions materials per a l’adquisició, construcció, ampliació o adequació de naus industrials, així com de les seves instal·lacions i equips no vinculats directament al procés productiu.

– Adquisició d’aparells i equips materials directament vinculats a la producció, exclosos els elements de transport exterior.

*La suma dels conceptes d’obra civil i edificació no podrà superar el 70% del pressupost total finançable.

  1. c) Millora i/o modificació de línies productives existents prèviament:

– Obra Civil: Inversions materials en urbanització i canalitzacions, amb exclusió expressa de terrenys.

– Edificació: Inversions materials per a l’adquisició, construcció, ampliació o adequació de naus industrials, així com de les seves instal·lacions i equips no vinculats directament al procés productiu.

– Aparells i equips de producció: Adquisició d’actius fixos materials directament vinculats a la producció, exclosos els elements de transport exterior.

– Enginyeria de procés de producció: Despeses de personal propi, materials necessaris, i col·laboracions externes necessàries per al disseny i/o redissenyat de processos, directament vinculats amb els aparells i equips de l’apartat anterior. Queda expressament exclosa qualsevol forma d’enginyeria civil o consultoria associada a la gestió i tramitació de finançament sol·licitat.

*La suma dels conceptes d’obra civil i edificació no podrà superar el pressupost d’aparells i equips directament vinculats a la producció.

**La despesa d’enginyeria de procés de producció no podrà superar el 30% del pressupost d’adquisició d’aparells i equips de producció. Dins d’aquesta partida les despeses de personal propi es limitaran al 5% del pressupost d’adquisició d’aparells i equips de producció.

  1. d) Implementació productiva de tecnologies de la “Indústria Connectada 4.0”.

– Obra Civil: Inversions materials en urbanització i canalitzacions, amb exclusió expressa de terrenys.

– Edificació: Inversions materials per a l’adquisició, construcció, ampliació o adequació de naus industrials, així com de les seves instal·lacions i equips no vinculats directament al procés productiu.

– Aparells i equips de producció: Adquisició d’actius fixos materials directament vinculats a la producció, exclosos els elements de transport exterior i adquisició de software específic d’hibridació o connectivitat digital dels processos de producció.

– Enginyeria de procés de producció: Despeses de personal propi, materials necessaris, i col·laboracions externes necessàries per al disseny i/o redissenyat de processos, directament vinculats amb els aparells i equips de l’apartat anterior. Queda expressament exclosa qualsevol forma d’enginyeria civil o consultoria associada a la gestió i tramitació de finançament sol·licitat.

*La suma dels conceptes d’obra civil i edificació no podrà superar el pressupost d’aparells i equips directament vinculats a la producció.

**La despesa d’enginyeria de procés de producció no podrà superar el pressupost d’adquisició d’aparells i equips de producció. Dins d’aquesta partida les despeses de personal propi es limitaran al 15% del pressupost d’adquisició d’aparells i equips de producció.

Pressupost mínim de les inversions: 100.000€.

Termini per dur a terme els projectes: des de l’1 de gener de 2018 fins 18 mesos després de la data de concessió.

Import del préstec: 75% de l’import acceptat del projecte.

*En el cas d’empreses sense comptes històrics significatius, l’import serà de com a màxim 3 vegades els recursos propis de l’empresa acreditables mitjançant document públic. En la resta dels casos, aquest límit serà de 5 vegades els fons propis del sol·licitant.

**En qualsevol cas, el finançament públic concedit per qualsevol Administració pública, no podrà superar el 75% del pressupost total del projecte.

Termini d’amortització: 10 anys, inclosos 3 de carència.

Tipus d’interès: 1,647%:

Garanties: Abans de la resolució de concessió s’haurà de presentar el resguard de constitució de garantia de la Caixa General de Dipòsits. L’import de la garantia seguirà el següent esquema:

Categoria de qualificació Percentatge de garantia a constituir sobre el préstec concedit més l’interès financer meritat
Excel·lent (AAA-A) 10%
Bona (BBB) 41%
Satisfactòria (BB) 70%

Pressupost: 400.000.000€

Termini de presentació de sol·licituds: fins el 31 de gener de 2019.

Si necessiteu més informació adreceu-vos a:

ACCIÓ
David Torrelles Bañeres
Delegat a l’Alt Pirineu i Aran – Relacions Institucionals i Territori
Tel. fix 973 35 55 52  –  Mòbil 667 07 17 48