Beneficiaria/àries:

Empreses individuals, associades o agrupades, donades d’alta al cens de l’impost d’activitats econòmiques, i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats

Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals

Han de tenir mínim un establiment operatiu a Catalunya

Quantitat:

–  De la subvenció atorgada no pot superar el cost subvencionable del projecte

–  La despesa mínima subvencionable, realitzada i justificada, de l’activitat objecte de l’ajut exigible per poder considerar acomplert l’objecte i la finalitat de l’ajut s’estableix a cada programa.

–  Si la desviació pressupostària entre el cost inicialment pressupostat i el cost final justificat de l’activitat objecte de l’ajut no excedeix el 20% no comporta la reducció de la quantia de l’ajut.

– Els criteris que es tindran en compte per determinar la quantia de les subvencions són el cost del projecte, els altres ajuts rebuts, quan siguin aplicables, la puntuació obtinguda pels criteris de valoració i les disponibilitats pressupostàries.

Actuacions i despeses subvencionables

–  Les despeses subvencionables es detallen a l’annex 2.

  1. Programa per a la competitivitat de l’empresa a través de les entitats
  2. Programa per la participació de les empreses de comerç en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional
  3. Programa per a la transformació digital
  4. Programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments
  5. Programa per a la promoció i comercialització dels productes artesans
  6. Programa per a la millora de la gestió de l’empresa artesana
  7. Programa per a la notorietat de les fires i fires-mercat d’artesania

–  El cost dels béns o serveis subvencionables no pot superar el seu valor de mercat

–  Es consideren despeses subvencionables aquelles que s’imputin al desenvolupament de les accions per respondre de manera inequívoca a la seva naturalesa, resultin estrictament necessàries i que s’hagin realitzat durant el període d’execució de l’actuació i hagin estat pagades pel beneficiari abans de la finalització del termini de presentació de justificació econòmica.

–  Les actuacions per a les quals se sol·liciti la subvenció s’han de realitzar de manera efectiva durant l’any 2018

Sol·licituds i documentació

–  Segons el model normalitzat

o   Canal empresa www.canalempresa.gencat.cat

o   CCAM www.ccam.gencat.cat

–  Es presentaran per mitjans telemàtics

–   Només es podrà presentar una sol·licitud per cada programa

El termini de presentació: del 9 de juliol al 14 d’agost. (A excepció del Programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments, que es podran presentar fins a l’exhauriment del pressupost destinat a aquest programa (625.000,00 euros de la partida D/770.0001/641), amb el límit màxim del 31 de desembre de 2018)

Procediment de concessió

– Concurrència competitiva

– Òrgan competent: cap àrea de comerç del CCAM a excepció dels programes 6, 7 i 8 de l’annex 2 que és la persona que ocupi el càrrec de l’àrea d’artesania del CCAM

Resolució i notificació

Termini màxim per emetre la resolució i notificar-la és de 6 mesos, a comptar de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria

Pagament

Es farà efectiu en un únic lliurament un cop justificada l’execució de l’actuació subvencionada i realitzades les actuacions de comprovació necessàries.

Justificació

Presentació telemàtica del compte justificatiu simplificat on acrediti la realització de les actuacions subvencionades, així com les despeses generades per les accions esmentades i l’aplicació dels fons percebuts.

Memòria de l’actuació que justifiqui el compliment de les condicions imposades en les presents bases i convocatòria, amb indicació del creditor, i el document, l’import, la data d’emissió, la data de pagament i la forma de pagament.

Llista detallada d’altres ingressos o subvencions

Termini de justificació: màxim de tres mesos a partir de la finalització del termini per a realitzar les actuacions subvencionables davant del CCAM

DOCUMENTS DESCARREGABLES

Bases reguladores ajuts comerç
Convocatòria ajuts comerç